Python项目简述:SAP HANA Python客户端


Python hdbcli项目包的下载文件:

为您的平台下载该文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多 安装包指南.

Files for azure-mgmt-hybridkubernetes, version 0.1.0
文件名 & 大小文件类 型Python版本上传日期详情页
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27m-macosx_10_7_x86_64.whl [ 5.6 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27m-manylinux1_x86_64.whl [ 11.6 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27m-manylinux2014_ppc64le.whl [ 11.2 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27mu-macosx_10_7_x86_64.whl [ 5.6 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl [ 11.6 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27mu-manylinux2014_ppc64le.whl [ 11.2 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp27-cp27m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp27 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp34-abi3-macosx_10_7_x86_64.whl [ 5.6 MB ] Wheel cp34 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl [ 11.6 MB ] Wheel cp34 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp34-abi3-manylinux2014_ppc64le.whl [ 11.2 MB ] Wheel cp34 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp34-cp34m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp34 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp35-cp35m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp35 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp36-cp36m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp36 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp37-cp37m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp37 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp38-cp38m-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp38 Nov 5, 2020Hashes 查 看
hdbcli-2.6.61-cp38-cp38-win_amd64.whl [ 3.5 MB ] Wheel cp38 Nov 5, 2020Hashes 查 看